برچسب: : اهدای عروسک به رزمندگان مسیحی، گردان بابلیون ، جشنواره عمار