فروشگاه دینا-شرق تهران
۱۰ اسفند ۱۳۹۳

حجاب سرای شماره ۴ دینا : خیابان ایران ، خیابان شهید مهدوی پور ، روبروی مسجد الزهرا تلفن : ۳۳۵۱۹۳۶۶

حجاب سرای شماره ۴ دینا : خیابان ایران ، خیابان شهید مهدوی پور ، روبروی مسجد الزهرا
تلفن : ۳۳۵۱۹۳۶۶